Lichtenow (ev. Kirche)


Albert Lang, Berlin, 1897

 

Mechanische Schleiflade / Seitenspielanlage

   
Manual (C-f3)
Principal 8'
Gedact 8'
Salicional (ab c 2') 8'
Octave 4'
Flauto dolce 4'
   
Pedal (C-d1)
Bordun* 16'
   

Pedalkoppel (fehlt), Calcantenglocke (fixiert), * Beschriftung nicht originalHistoriogramm

1897

Neubau, Albert Lang (Berlin)